Create WSDL Property Alias

This dialog allows you to create a WSDL property alias for a selected property.

Create a WSDL property alias

Create a WSDL property alias

  1. Defined As : Select how the property alias type will be defined.
  2. Browse : Click this button to select the property alias type.
  3. Query : This editor allows you to use the XPath Expression Editor to define a query for the property alias.